Impressum

www.regenbogen-nak.org (www.regenboog-nak.nl) is de officiele Webseite van de Regenbogen-NAK, waartoe Homo-,bi- en transseksuele Christenen in de Nieuw-Apostolische Kerk alsmede vrienden behoren. Regenbogen NAK wordt vertegenwoordigd door voorzitter Conrad Gliem

Team van woordvoerders:

Frank Thiel
Thema homoseksualiteit y biseksualiteit

Maik Horstmann
Thema homoseksualiteit

Ann-Katrin
Thema homoseksualiteit bij vrouwen y transseksualiteit

Carmen Jäger
Tatjana Rousselli

Thema homoseksualiteit bij vrouwen

Redaktie:

Arne, Arthur, Debbie, Eberhard, Jan, Jolanda, Patrick, Rolf, Thomas, Uwe


Overig:

Financiën: Bernd, Dirk
Maillijsten: Bernd, Arthur
Nieuwsbrief (alleen Duits): André
Post (alleen Duits): Marc, Klaus, Jolanda

Postadres in Duitsland:

Regenbogen-NAK
Postfach 1945
72709 Reutlingen, Deutschland

E-Mail: info@regenboog-nak.nl


Bank gegevens:

Postbank Hamburg
BLZ: 201 100 22
Konto-Nummer: 3 201 895 274
IBAN: DE87 2011 0022 3201 8952 74
BIC / Swift: PBNKDEFF

Aansprakelijkheid voorwaarden:

 

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet verplicht. Wij behouden ons uitdrukkelijk voor om delen van onze websites of onze totale aanbieding zonder afzonderlijke aankondiging te veranderen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie voorlopig of voortdurend te beëindigen.
Hyperlinks op onze website worden toegelaten, voor zover de eigenaar van de link ons over de geplaatste link informeert en de verlinking niet van onze kant uitgaat, die direct of indirect onwettige inhoud bevat. Regenbogen-NAK behoud zich het recht voor om de verstrekking van goedkeuringen voor het verlinken te weigeren of van voorwaarden afhankelijk te maken. Ook behouden wij ons het recht voor om te allen tijde zonder aanwijzing van redenen te verwijdering van de links te kunnen verlangen. Een toegelaten hyperlink mag slechts zo worden geplaatst, dat de pagina’s van Regenbogen-NAK in een eigen browservenster verschijnen. Een hyperlink, waarbij de pagina’s van Regenbogen-NAK zo werken, alsof zij een deel van een andere webaanbieding zouden zijn, zijn grondwettelijk niet toegestaan.

Copyright:

 

Alle delen van deze aanbieding vallen onder onze copyright en zijn volgens de wet van auteursrechten §4 en §55a als verzamelwerk van informatie beschermd. Alle informaties, die op onze servers voor de algemeenheid ter beschikking worden gesteld, zijn alleen voor persoonlijke algemene informatie bestemd. Een doorgifte aan derden in welke vorm dan ook heeft onze schriftelijke toestemming nodig. In geval op speciale pagina’s auteurs worden genoemd of expliciet verwijzingen  van copyright naar derden worden gegeven, kan ook daarvoor een vrijgave voor doorsturen noodzakelijk zijn. Omgekeerd kan echter door het missen van zulke verwijzingen niet daarop worden besloten, dat een copyright van derden niet zou bestaan. Een verveelvoudiging of gebruik van de bijdragen of de inhoud daarvan in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke instemming niet toegestaan. Het opslaan, kopiëren, verspreiden en verwijderen van onze als ook van derden op onze pagina’s beschikbaar gestelde inhoud is, met uitzondering van de tijdelijke opslag voor het doel om te lezen (cache), niet toegestaan. Iedere afwijking van deze bestemmingen van copyright is alleen na uitdrukkelijke schriftelijke verklaring werkzaam.

Aansprakelijkheid uitsluiting:

 

Het redactieteam van Regenbogen-NAK aanvaarden geen enkele garantie voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informaties. Verbindingsaanspraken tegen het redactieteam, die op materiële of ideële schaden slaan, die door het gebruik of onnut van de aangeboden informaties resp. door het gebruik van gebrekkige of onvolledige informaties worden veroorzaakt, zijn grondwettelijk uitgesloten.Regenbogen-NAK is niet aansprakelijk voor ongewenste ingestuurde manuscripten, stukken, grafieken, foto’s of ander materiaal.Aansprakelijkheidsuitsluiting voor hyperlinks:Regenbogen-NAK verklaart hiermee uitdrukkelijk, dat op het tijdstip van het plaatsen van de links geen illegale inhoud op de verlinkte pagina’s herkenbaar waren. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de verlinkte pagina’s heeft Regenbogen-NAK geen enkele invloed. Daarom distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle verlinkte pagina’s, die na het plaatsen van de links werden veranderd. Deze conclusie geldt voor alle op de website gebruikte links en voor alle inhoud van de pagina’s, waartoe de links, banners of logo’s leiden.Voor  illegale, gebrekkige of onvolledige inhoud en speciaal voor schaden, die door het gebruik  of onnut van zodanig aangeboden informaties ontstaan, is alleen de aanbieder van de site aansprakelijk, waarnaar werd verwezen, niet degene, die slechts via links naar de respectievelijke publicatie verwijst.

Copyright © 2000 - 2009 Regenboog NAK Alle rechten voorbehouden